Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez basiatworek.pl

Definicje

Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej basiatworek.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny basiatworek.pl na rzecz Użytkowników.

 • Użytkownik to podmiot, który zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 • Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Usługodawca to: H&W s.c. ul. Hoża 39/98, 00-681 Warszawa, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7011083476 oraz REGON 521627448, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.
 • Serwis to Serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url basiatworek.pl. Serwis świadczy na rzecz Użytkowników Usługi.
 • Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 • Umowa to umowa o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi.
 • Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Użytkownik może się z nim skontaktować, tj. H&W s.c ul. Hoża 39/98, 00-681 Warszawa, adres poczty elektronicznej: kontakt@basiatworek.pl.
 • Dane Kontaktowe Użytkownika to dane Użytkownika, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Użytkownikiem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 • Konto Użytkownika to panel służący do zarządzania danymi oraz Subskrypcjami dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.
 • Rejestracja to utworzenie Konta Użytkownika przez Użytkownika, przy użyciu formularza rejestracyjnego Serwisu znajdującego się na jego stronie internetowej.
 • Program to nagranie video lekcji jogi na różnych poziomach zaawansowania, dostępne po dokonaniu Subskrypcji.
 • Subskrypcja to usługa umożliwiająca dostęp do poszczególnych Sesji udostępnianych w ramach Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.

§1 Ogólne warunki umowne

 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu, w brzmieniu: basiatworek.pl/regulamin.
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
 4. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia Umowy.
 6. 6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

§2 Warunki korzystania. Rejestracja i Subskrypcja

 1. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
 3. Zarządzanie danymi, Subskrypcjami Użytkownika odbywa się za pośrednictwem Konta Użytkownika. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego loginu i hasła. W celu korzystania z Konta Użytkownika wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.
 4. Utworzenie Konta Użytkownika następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 5. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych, a w szczególności Danych Kontaktowych Użytkownika.
 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 7. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 8. Oświadczenie o którym stanowi punkt powyższy, obejmuje potwierdzenie przez Użytkownika iż został poinformowany o treści niniejszego przepisu: wskazane cele marketingowe mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu Danych Kontaktowych Użytkownika. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 9. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.
 10. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Użytkownika. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika jest bezpłatna, jednakże uzyskanie dostępu do pełnego zakresu jego funkcjonalności, a tym samym funkcjonalności Serwisu, w tym do wszystkich Sesji, konieczne jest dokonanie Subskrypcji.
 11. Subskrypcja jest Usługą odpłatną zawieraną na czas nieoznaczony, dostępną pod warunkiem Rejestracji i logowania.
 12. Umowa o świadczenie Usługi Subskrypcji zostaje rozwiązana w chwili skorzystania przez Użytkownika z właściwej funkcjonalności dezaktywującej, dostępnej w obszarze Konta Użytkownika.
 13. Cena poszczególnych Subskrypcji podana jest na stronie internetowej Serwisu.
 14. Aktywacja Subskrypcji następuje niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika.
 15. Potwierdzenie dokonania płatności wysyłane jest na adres e-mail Użytkownika, zawarty w Danych Kontaktowych Użytkownika.
 16. Czas ważności Subskrypcji liczony jest od momentu jej aktywacji i oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 17.  Zarządzanie Subskrypcjami możliwe jest za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 18. Dokonanie Subskrypcji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Użytkownika, iż został on poinformowany o tym, że ćwiczenia fizyczne widoczne w poszczególnych Sesjach są ćwiczeniami poglądowymi, skierowanymi do szerokiego grona odbiorców i nie zostały przygotowane w oparciu o jego indywidualne potrzeby, dlatego Użytkownik powinien wykonywać je na własną odpowiedzialność, w szczególności biorąc pod uwagę swój stan zdrowia oraz możliwości fizyczne.

§3 Świadczenie bezpłatnych Usług

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące bezpłatne Usługi:
 2. ) Newsletter,
 3. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Newsletter przez Usługodawcę. Zamówienie Usługi następuje poprzez użycie przez Użytkownika właściwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Usługodawcy na rzecz Użytkownika, polegające na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających informacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę. Niniejsza Umowa zostaje rozwiązana z chwilą wypisania się przez Użytkownika z subskrypcji przy użyciu pola deaktywującego w obszarze Konta Użytkownika lub przy użyciu linka url, który jest umieszczany w każdej wiadomości Newsletter.
 4. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Użytkownika lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub Danych Kontaktowych Użytkownika.

§4 Płatności

 1. W Serwisie pobierana jest opłata w przypadku dokonania przez Użytkownika Subskrypcji.
 2. Ceny Subskrypcji podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych. 
 3. Dokonanie płatności z tytułu Subskrypcji jest możliwe za pośrednictwem serwisu Przelewy24 DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164

§5 Reklamacje i Gwarancja

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Kupujący składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w §3 Regulaminu 
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Kupującego, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Kupującego do ich uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. 
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty dostarczenia reklamacji do Sprzedawcy.
 5. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.

§6 Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje:
  • w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,  jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy
  • oraz do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy 
 3. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu. Klient może skorzystać w tym celu z poniższego wzoru. Nie jest to jednak obowiązkowe.
  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
  Imię i nazwisko konsumenta:
  Adres konsumenta:
  Nr rachunku bankowego
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§7 Postanowienia uzupełniające

 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Serwisu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 2. Domena internetowa Serwisu, jego logotypy i nazwa stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami z tytułu świadczonych Usług jest ograniczona do wartości uiszczonej przez Użytkownika należności.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 8. 1) przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
 9. 2) przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Serwis świadczy Usługi,
 10. 3) korzyści utracone przez Użytkownika niebędącego Konsumentem,
 11. 4) szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanymi przez Panią/Pana w związku z zawartą umową o udział jest H&W s.c ul. Hoża 39/98, 00-681 Warszawa, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7011083476 oraz REGON 521627448. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 2. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę. Osobom, których dane zostały przez Usługodawcę zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, zamieszczonym w obszarze strony internetowej Serwisu.
 5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Użytkownik dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Użytkownika informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 6. Użytkownik niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Użytkownika, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
 7. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę.
 8. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Serwisu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania oraz wysyła pod Dane Kontaktowe Użytkownika, w przypadku gdy strony są związane Umową o charakterze ciągłym.
 9. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed datą jego zmiany.
 10. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 11. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 12. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 13. Regulamin wchodzi w życie w terminie 10 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA
ODSTĄPIENIA OD UMOWY
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Konsumenci mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym zawarta została Umowa o świadczenie Usług.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: H&@ S.C. ul. Hoża 39/98, 00-681 Warszawa, adres e-mail: kontakt@basiatworek.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, wszystkie otrzymane od Państwa płatności zwracamy w ciągu 48 godzin od momentu, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:  H&W ul. Hoża 39/98, 00-681 Warszawa

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi

– Data zawarcia umowy

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi)

Adresat: H&W s.c.
ul. Hoża 39/98, 00-681 Warszawa

Imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika:

Adres Użytkownika:

Nr telefonu Użytkownika:

Adres e-mail Użytkownika:

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:
(prosimy zaznaczyć właściwe)
1) adres pocztowy,
2) adres e-mail.

Reklamacja dotyczy:
(prosimy wskazać/opisać właściwe)
1) umowy o świadczenie Usługi:

2) inne: …….

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:
…….

Opis problemu:
…….

Żądanie reklamacji:
(prosimy wskazać właściwe żądanie)
1) usunięcie wady Usługi
2) odstąpienie od Umowy

Podpis składającego

REGULAMIN

warsztatów „Warsztaty Rozwojowe Psychoedukacja z Jogą – 3H”

§ 1

Prawa i obowiązki organizatora warsztatów ,,Warsztaty Rozwojowe Psychoedukacja z Jogą – 3 H”

 1. Organizatorem warsztatów ,,Warsztaty Rozwojowe Psychoedukacja z Jogą – 3 H” (zwane dalej ,,Warsztatami“) jest L.L.A.P. sp. z o.o. ul. Hoża 39/98, 00-681 Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7010943089 oraz REGON 384229334 (zwana dalej ,,Organizatorem“).

 2. Organizator zawiera z uczestnikiem Warsztatów umowę o udział w Warsztatach „Warsztaty Rozwojowe Psychoedukacja z Jogą – 3H”

 3. Do jej zawarcia dochodzi, kiedy wykonane zostaną następujące działania: zgłaszający wypełni i wyśle formularz zapisu na Warsztaty poprzez stronę internetową www.basiatworek.pl powiązaną ze stroną internetową tpay.com, tym samym akceptując niniejszy Regulamin oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez basiatworek.pl. Od tego momentu między uczestnikiem a Organizatorem obowiązuje umowa o udział w Warsztatach, na której treść składa się formularz zapisu, niniejszy Regulamin oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez basiatworek.pl.

 4. Organizator prowadzi Warsztaty zgodnie z programem zamieszczonym na stronie internetowej www.basiatworek.pl.

 5. Warsztaty odbywają się w miejscu i w czasie wskazanym w programie zamieszczonym na stronie internetowej www.basiatworek.pl.

 6. Liczba miejsc dla uczestników Warsztatów jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnikowi udziału w Warsztatach. W takim wypadku Organizator zwraca całość opłaty uiszczonej za udział w Warsztatach.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Warsztatów, bez podania przyczyny. W takim wypadku Organizator jest obowiązany zwrócić uczestnikom całość opłaty za udział w Warsztatach.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez zgody uczestników Warsztatów, zmian do programu zajęć, przy czym ilość zajęć i ich charakter pozostaje bez zmian.

 10. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić Warsztaty prawidłowo, zgodnie ze swoją wiedzą, doświadczeniem i zasadami należytej staranności. Organizator nie udziela żadnej gwarancji, że udział w Warsztatach przyniesie uczestnikowi oczekiwane przez niego rezultaty.

 11. Organizator nie ubezpiecza uczestników Warsztatów.

 12. Organizator nie zapewnia dojazdu na miejsce ani powrotu z miejsca, w którym odbywać się będą Warsztaty.

 13. Organizator nie zapewnia maty do jogi.

§ 2

Prawa i obowiązki uczestników zajęć ,,Warsztaty Rozwojowe Psychoedukacja z Jogą – 3 H”

 1. Uczestnikiem (zwany dalej ,,Uczestnikiem”) Warsztatów może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać uczestnikiem Warsztatów tylko po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

– zapoznanie i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez basiatworek.pl;

– brak przeciwwskazań zdrowotnych;

– uiszczenie jednorazowej opłaty za udział w Warsztatach;

– zakwalifikowania zgłaszającego się do udziału w Warsztatach przez Organizatora.

 1. Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

 2. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin jednocześnie oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń ruchowych i oddechowych, w tym w pozycjach jogi.

 3. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z przeciwwskazaniami do uczestnictwa w Warsztatach, którymi między innymi są: wszelkie choroby układu krążenia, układu oddechowego, niedawno przebyte operacje, świeże kontuzje i stany zapalne układu ruchu, problemy stawowe poważnie ograniczające mobilność (w szczególności brak możliwości klęczenia lub podparcia na nadgarstkach), pierwszy trymestr ciąży, zaawansowana astma, tętniaki, aktywne epizody manii, aktywna schizofrenia, poważne zaburzenia równowagi i choroby błędnika.

 4. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia jednorazowej, bezzwrotnej opłaty za udział w Warsztatach. Niezależnie od postanowień zawartych w tym punkcie Uczestnikowi, który jest konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez basiatworek.pl.

 5. Uczestnik organizuje przyjazd na Warsztaty oraz powrót z Warsztatów we własnym zakresie.

 6. Uczestnik jest zobowiązany do punktualnego przybycia na Warsztaty. Organizator zaleca, w celu przygotowania się do udziału w Warsztatach, przybycie na 10 minut przed ich rozpoczęciem. Uczestnik jest zobowiązany brać udział w całych Warsztatach, wcześniejsze wyjście jest możliwe w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uprzednim poinformowaniu Instruktora.

 7. Przed i podczas Warsztatów, obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających.

 8. Uczestnik posiada odpowiedni sportowy strój do ćwiczeń, bez biżuterii, ostrych, metalowych przedmiotów, ćwiczy boso lub w skarpetkach, przestrzega zasad higieny.

 9. Uczestnik posiada swoją matę do jogi.

 10. Uczestnik jest zobowiązany swoim zachowaniem nie zakłócać udziału innych Uczestników w Warsztatach, w tym zobowiązany jest nie podejmować działań, które mogłyby dyskryminować innych Uczestników.

 11. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych Uczestnika, jest on zobowiązany poinformować Organizatora i instruktora zajęć. 

 12. Uczestnik w trakcie zajęć jest zobowiązany wykonywać polecenia instruktora. Instruktor może odmówić Uczestnikowi udziału w zajęciach w szczególności z powodu: złego stanu zdrowia, niewłaściwego stroju czy zachowania Uczestnika. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się tej decyzji.

 13. Uczestnik jest świadomy, że wszystkie ćwiczenia wykonuje na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 14. Uczestnik powinien posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla osób amatorsko uprawiających sport.

 15. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Organizator odmówi Uczestnikowi dalszego uczestniczenia w Warsztatach. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane świadczenia.

 16. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych prowadzonej przez Organizatora oraz na przetwarzanie tych danych osobowych w celu realizacji umowy o udział w warsztatach wyjazdy z jogą. Uczestnik wyraża także zgodę na posługiwanie się przez Organizatora adresem e-mail wskazanym przez uczestnika w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Warsztatów.

 17. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach realizowanych podczas Warsztatów i wykorzystania utrwalonego wizerunku w celu promocji działań Organizatora.

 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Informacja o danych osobowych dla osób, które zawierają z

L.L.A.P. sp. z o.o. ul. Hoża 39/98, 00-681 Warszawa, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7010943089 oraz REGON 384229334, umowę dotyczącej udziału

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanymi przez Panią/Pana w związku z zawartą umową o udział jest L.L.A.P. sp. z o.o. ul. Hoża 39/98, 00-681 Warszawa, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7010943089 oraz REGON 384229334 (dalej: „Administrator”).

 2. Celami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest realizacja zawartej umowy o udział w warsztatach ,,Warsztaty Rozwojowe Psychoedukacja z Jogą – 3 H” oraz wystawienie odpowiednich dokumentów księgowych i podatkowych. W przypadku wystąpienia ewentualnych roszczeń czy to po stronie Administratora, czy uczestnika szkolenia – celem przetwarzania danych osobowych może być również dochodzenia lub obrona przed roszczeniami.

 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. zawarta umowa o udział w warsztatach ,,Warsztaty Rozwojowe Psychoedukacja z Jogą – 3 H”,

 2. obowiązki prawne ciążące na Administratorze, w szczególności związane z koniecznością wystawienia odpowiednich dokumentów księgowych i archiwizacją danych podatkowych,

 3. usprawiedliwione cele Administratora jakimi są możliwość dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi zawarcie umowy o udział w warsztatach ,,Warsztaty Rozwojowe Psychoedukacja z Jogą – 3 H”.

 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotami, którym Administrator może ujawniać dane osobowe mogą być:

 1. firmy księgowe, które prowadzą rozliczenia księgowe, płacowe na rzecz Administratora,

 2. firmy informatyczne i firmy zapewniające wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Administratora,

 3. inne podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego.

 2. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne. Ma Pani/Pan prawo również do przenoszenia danych przetwarzanych w zautomatyzowanych systemach przetwarzania.

 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego kontrolującego sposób przetwarzania danych osobowych. Jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

REGULAMIN

warsztatów „Warsztaty Rozwojowe Psychoedukacja z Jogą”

§ 1

Prawa i obowiązki organizatora warsztatów ,,Warsztaty Rozwojowe Psychoedukacja z Jogą”

 1. Organizatorem warsztatów ,,Warsztaty Rozwojowe Psychoedukacja z Jogą” (zwane dalej ,,Warsztatami“) jest L.L.A.P. sp. z o.o. ul. Hoża 39/98, 00-681 Warszawa, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7010943089 oraz REGON 384229334 (zwana dalej ,,Organizatorem“).

 2. Organizator zawiera z uczestnikiem Warsztatów umowę o udział w Warsztatach. Do jej zawarcia dochodzi, kiedy wykonane zostaną następujące działania:

1) zgłaszający na Warsztaty wypełni i wyśle formularz zapisu na Warsztaty,

2) zgłaszający na Warsztaty wpłaci bezzwrotną opłatę rezerwacyjną na numer konta wskazany przez Organizatora Warsztatów,

3) zgłaszający na Warsztaty zaakceptuje niniejszy Regulamin oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez basiatworek.pl.

4) Organizator zakwalifikuje zgłaszającego na Warsztaty.

Od tego momentu między uczestnikiem a Organizatorem obowiązuje umowa o udział w Warsztatach ,,Warsztaty Rozwojowe Psychoedukacja z Jogą“, na której treść składa się formularz zapisu, niniejszy Regulamin oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez basiatworek.pl.

 1. Organizator prowadzi Warsztaty zgodnie z programem zamieszczonym na stronie internetowej www.basiatworek.pl.

 2. Warsztaty odbywają się w miejscu i w czasie wskazanym w programie zamieszczonym na stronie internetowej www.basiatworek.pl.

 3. Liczba miejsc dla uczestników Warsztatów jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo niezakwalifikowania zgłaszającego się do udziału w Warsztatach, po weryfikacji jego dokumentów, w terminie 7 dni od daty zapisu. W takim wypadku Organizator zwraca opłatę rezerwacyjną za udział w Warsztatach.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Warsztatów, bez podania przyczyny. W takim wypadku Organizator jest obowiązany zwrócić uczestnikom całość opłaty za udział w Warsztatach.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez zgody uczestników Warsztatów, zmian do programu zajęć, przy czym ilość zajęć i ich charakter pozostaje bez zmian.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godziny rozpoczęcia i zakończenia Warsztatów.

 8. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić Warsztaty prawidłowo, zgodnie ze swoją wiedzą, doświadczeniem i zasadami należytej staranności. Organizator nie udziela żadnej gwarancji, że udział w Warsztatach przyniesie uczestnikowi oczekiwane przez niego rezultaty.

 9. Organizator nie ubezpiecza uczestników Warsztatów.

 10. Organizator nie zapewnia dojazdu na miejsce ani powrotu z miejsca, w którym odbywać się będą Warsztaty.

 11. Organizator nie zapewnia maty do jogi oraz paska do ćwiczeń.

§ 2

Prawa i obowiązki uczestników warsztatów „Warsztaty Rozwojowe Psychoedukacja z Jogą”

 1. Uczestnikiem (zwany dalej ,,Uczestnikiem”) Warsztatów może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać uczestnikiem Warsztatów tylko po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

– zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez basiatworek.pl;

– brak przeciwwskazań zdrowotnych;

– uiszczenie całości opłaty za udział w Warsztatach;

– zakwalifikowania zgłaszającego się do udziału w Warsztatach przez Organizatora.

 1. Uczestnik Warsztatów zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania niniejszego Regulaminu.

 2. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia i wypełnienia formularza o swoim stanie zdrowia, braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń ruchowych i oddechowych, w tym w pozycjach jogi.

 3. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z przeciwwskazaniami do uczestnictwa w Warsztatach, którymi między innymi są: wszelkie choroby układu krążenia, układu oddechowego, niedawno przebyte operacje, świeże kontuzje i stany zapalne układu ruchu, problemy stawowe poważnie ograniczające mobilność (w szczególności brak możliwości klęczenia lub podparcia na nadgarstkach), pierwszy trymestr ciąży, zaawansowana astma, tętniaki, aktywne epizody manii, aktywna schizofrenia, poważne zaburzenia równowagi i choroby błędnika.

 4. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia całości opłaty za udział w Warsztatach najpóźniej na jeden miesiąc przed dniem rozpoczęcia Warsztatów.

 5. W przypadku nieuiszczenia całości opłaty we wskazanym terminie, umowa o udział w Warsztatach rozwiązuje się, przy czym Organizator nie zwraca zapłaconej opłaty rezerwacyjnej.

 6. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Warsztatach, po uiszczeniu całości opłaty za udział w Warsztatach, Organizator zwraca Uczestnikowi uiszczoną kwotę opłaty pomniejszoną o opłatę rezerwacyjną. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Warsztatach w okresie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Warsztatów całość uiszczonej opłaty nie podlega zwrotowi.

 7. Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani na Warsztaty w okresie krótszym niż jeden miesiąc przez rozpoczęciem Warsztatów, zobowiązani są do uiszczenia całości opłaty w terminie 3 dni od dnia otrzymania pocztą elektroniczną wiadomości o zakwalifikowaniu na Warsztaty, w przypadku gdy termin do dnia rozpoczęcia Warsztatów jest krótszy niż 3 dni, Uczestnik zobowiązany jest uiścić całość opłaty najpóźniej do dnia rozpoczęcia Warsztatów, przy czym Uczestnik przed rozpoczęciem Warsztatów jest zobowiązany okazać Organizatorowi potwierdzenie dokonania przelewu całości opłaty.

 8. Niezależnie od postanowień zawartych w tym Regulaminie Uczestnikowi, który jest konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez basiatworek.pl.

 9. Uczestnik organizuje przyjazd na Warsztaty oraz powrót z Warsztatów we własnym zakresie.

 10. Uczestnikowi, który przyjedzie po rozpoczęciu Warsztatów lub który wyjedzie przez ich zakończeniem nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane świadczenia.

 11. Przed i podczas Warsztatów, obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających.

 12. Uczestnik bierze udział w Warsztatach dobrowolnie i nie ma obowiązku uczestniczyć we wszystkich zajęciach podczas Warsztatów.

 13. Uczestnik posiada odpowiedni sportowy strój do ćwiczeń, bez biżuterii, ostrych, metalowych przedmiotów, ćwiczy boso lub w skarpetkach, przestrzega zasad higieny.

 14. Uczestnik posiada swoją matę do jogi oraz pasek do ćwiczeń.

 15. Uczestnik jest zobowiązany swoim zachowaniem nie zakłócać udziału innych Uczestników w Warsztatach, w tym zobowiązany jest nie podejmować działań, które mogłyby dyskryminować innych Uczestników.

 16. W przypadku złego samopoczucia lub jakichkolwiek problemów zdrowotnych Uczestnika, jest on zobowiązany poinformować Organizatora i instruktora zajęć. 

 17. Uczestnik w trakcie zajęć jest zobowiązany wykonywać polecenia instruktora. Instruktor może odmówić Uczestnikowi udziału w zajęciach w szczególności z powodu: złego stanu zdrowia, niewłaściwego stroju czy zachowania Uczestnika. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się tej decyzji.

 18. Uczestnik jest świadomy, że wszystkie ćwiczenia wykonuje na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 19. Uczestnik powinien posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla osób amatorsko uprawiających sport.

 20. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Organizator odmówi Uczestnikowi dalszego uczestniczenia w Warsztatach. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane świadczenia.

 21. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych prowadzonej przez Organizatora oraz na przetwarzanie tych danych osobowych w celu realizacji umowy o udział w warsztatach „Warsztaty Rozwojowe Psychoedukacja z Jogą”.

 22. Uczestnik wyraża także zgodę na posługiwanie się przez Organizatora adresem e-mail wskazanym przez uczestnika w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Warsztatów.

 23. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalenie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach realizowanych podczas Warsztatów i wykorzystania utrwalonego wizerunku w celu promocji działań Organizatora.

 24. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Informacja o danych osobowych dla osób, które zawierają z

L.L.A.P. sp. z o.o. ul. Hoża 39/98, 00-681 Warszawa, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7010943089 oraz REGON 384229334, umowę dotyczącej udziału

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanymi przez Panią/Pana w związku z zawartą umową o udział jest L.L.A.P. sp. z o.o. ul. Hoża 39/98, 00-681 Warszawa, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7010943089 oraz REGON 384229334 (dalej: „Administrator”).

 2. Celami przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest realizacja zawartej umowy o udział w warsztatach „Warsztaty Rozwojowe Psychoedukacja z Jogą”.

 3. oraz wystawienie odpowiednich dokumentów księgowych i podatkowych. W przypadku wystąpienia ewentualnych roszczeń czy to po stronie Administratora, czy uczestnika szkolenia – celem przetwarzania danych osobowych może być również dochodzenia lub obrona przed roszczeniami.

 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. zawarta umowa o udział w warsztatach ,,Warsztaty Rozwojowe Psychoedukacja z Jogą,

 2. obowiązki prawne ciążące na Administratorze, w szczególności związane z koniecznością wystawienia odpowiednich dokumentów księgowych i archiwizacją danych podatkowych,

 3. usprawiedliwione cele Administratora jakimi są możliwość dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi zawarcie umowy o udział w warsztatach ,,Warsztaty Rozwojowe Psychoedukacja z Jogą”.

 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotami, którym Administrator może ujawniać dane osobowe mogą być:

 1. firmy księgowe, które prowadzą rozliczenia księgowe, płacowe na rzecz Administratora,

 2. firmy informatyczne i firmy zapewniające wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Administratora,

 3. inne podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego.

 2. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne. Ma Pani/Pan prawo również do przenoszenia danych przetwarzanych w zautomatyzowanych systemach przetwarzania.

 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego kontrolującego sposób przetwarzania danych osobowych. Jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.https://www.przelewy24.p